news.slashdot.org Archives - 28 November 2014, Friday