news.slashdot.org Archives - 22 February 2013, Friday