news.slashdot.org Archives - 08 March 2013, Friday