news.slashdot.org Archives - 15 March 2013, Friday