news.slashdot.org Archives - 22 March 2013, Friday