news.slashdot.org Archives - 27 March 2013, Wednesday