news.slashdot.org Archives - 29 March 2013, Friday