it.slashdot.org Archives - 01 November 2013, Friday