it.slashdot.org Archives - 02 November 2013, Saturday