it.slashdot.org Archives - 03 November 2013, Sunday