it.slashdot.org Archives - 04 November 2013, Monday