it.slashdot.org Archives - 06 November 2013, Wednesday