it.slashdot.org Archives - 08 November 2013, Friday