it.slashdot.org Archives - 10 November 2013, Sunday