it.slashdot.org Archives - 11 November 2013, Monday