stproperty.sg Archives - 26 November 2014, Wednesday